(اعراف69)-مگر شگفت داريد که شما را از پروردگارتان به وسيله مردي از خودتان تذکاري آمده باشد تا شما را بيم دهد ؟ به ياد آريد آندم که شما را از پس قوم نوح جانشين آنان کرد و جثه‏هاي شما را درشت آفريد ، نعمت‏هاي خدا را به ياد آريد شايد رستگار شويد.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.

بازنشستگان-بازنشستگی